Privacybeleid

Algemene informatie

De volgende aanwijzingen geven een beknopt overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid onder deze tekst.


Gegevensregistratie op onze website

Analysetools en tools geleverd door derden

Wie is de verwerkings verantwoordelijke van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de beheerder van de website. De contactgegevens vindt u in de colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld wanneer u deze aan ons doorgeeft. Dit kunnen gegevens zijn die u bijvoorbeeld in een contactformulier invult.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u onze website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. uw internetbrowser, besturingssysteem of het tijdstip van het bezoek aan de pagina). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Waar worden uw gegevens voor gebruikt?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om de website probleemloos te kunnen aanbieden. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht om de correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die u in de colofon kunt vinden. U hebt ook het recht in om bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om, onder bepaalde omstandigheden, te vragen dat het gebruik van uw persoonsgegevens wordt beperkt. Details hierover zijn te vinden in het privacybeleid onder “Recht op beperking van de verwerking”.

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geëvalueerd worden. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot uw persoon worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in het privacybeleid.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. In dit privacybeleid informeren wij u over de mogelijkheden van bezwaar.

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Wanneer u deze website gebruikt worden persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen en waarvoor wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat datatransmissie via internet (bijv. communicatie via e-mail) beveiligingslacunes kan vertonen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

Opmerking betreffende de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke voor deze website is:

hpg plastics gmbh

Anna-Schlinkheider-Str. 3

D-40878 Ratingen

Telefoon: +49 2102 7007 842

E-mail: infohpg-plastics.com

 

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.).

 

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingsprocessen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail te sturen.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van ontvangen van de intrekking blijft onaangetast.

Uw recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG))
Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub e of f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. De rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in het privacybeleid. In het geval dat u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende redenen zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of dat de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van art 21 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken voor directmarketing-doeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben voor dergelijke reclame; dit geldt ook voor het opstellen van profielen, voor zover dit verband houdt met dergelijke direct marketing. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor directmarketing-doeleinden (bezwaar op grond van art. 21 lid 2 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

Recht van bezwaar bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) hebben de betrokken personen het recht om in beroep te gaan bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, werkplek of vermoedelijke verblijfplaats hebben. Het recht van beroep laat andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

 

Recht op overdracht van gegevens

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of aan een derde te laten overhandigen in een gangbaar, machineleesbaar formaat. Indien u verzoekt om directe doorgifte van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons, de site-beheerder, toestuurt. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” naar “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons toestuurt niet door derden gelezen worden.

 

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

U hebt op elk moment het recht om kosteloos informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, een recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u nog vragen hebt over het thema persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het adres in de colofon.

 

Recht op beperking van de verwerking

U hebt ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactgegevens die u in de colofon kunt vinden. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van de verwijdering ervan.

  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.

  • Als u bezwaar hebt aangetekend overeenkomstig art. 21 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), moet een afweging worden gemaakt tussen uw belangen en de onze. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen de overhand hebben, hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is beperkt, mogen deze gegevens, afgezien van de opslag, alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op het uitoefenen of verdedigen van rechten of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, dan wel op grond van een zwaarwegend algemeen belang van de Europese Unie of een lidstaat.

 

Bezwaar tegen reclame-e-mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van de verplicht gepubliceerde contactgegevens in de colofon voor het verzenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal. De beheerders van deze pagina’s behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame-informatie, zoals spam e-mails.

Cookies

Sommige internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden opgeslagen.

De meeste cookies die wij gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen of in bepaalde gevallen cookies toestaat of wanneer u in het algemeen cookies wilt weren. Ook kunt u instellen dat cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van de browser. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde door u gewenste functies te vervullen (bijv. de functie van het winkelmandje), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij de opslag van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies voor de analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, worden deze in het privacybeleid apart behandeld.

 

Server-logbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde server-logbestanden, die uw browser automatisch naar ons doorstuurt. Deze zijn:

  • Browsertype en browserversie

  • Het gebruikte besturingssysteem


  • Referentie-URL


  • Hostnaam van de toegangscomputer


  • Tijd van de serveraanvraag


  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van gegevens vindt plaats op grond van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website. Hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

 

Contactformulier

Als u ons via het contactformulier vragen stelt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, opgeslagen ten behoeve van de afhandeling van de aanvraag en bij eventuele vervolgvragen. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

De in het contactformulier ingevulde gegevens worden daarom uitsluitend met uw toestemming verwerkt (art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Het enige wat u hoeft te doen is ons een e-mail te sturen. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van ontvangen van de intrekking blijft onaangetast.

De door u in het contactformulier ingevulde gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen, met name de bewaarperioden, blijven onverminderd geldig.

 

Aanvragen via e-mail, telefoon en fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met alle persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Wij zullen deze gegevens niet doorgeven zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) indien uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)) en/of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte onderzoeken.

De door u bij de contactaanvraag verstrekte gegevens blijven bij ons totdat u ons om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag wordt ingetrokken of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat uw aanvraag is afgehandeld). Dwingende wettelijke bepalingen, met name de wettelijke bewaarperioden, blijven onverminderd geldig.

 

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover noodzakelijk voor de totstandkoming, inhoud of wijziging van de rechtsverhouding (bestandsgegevens). De basis voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 sub b van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dat de verwerking van gegevens ter uitvoering van een overeenkomst of precontractuele maatregelen toestaat. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van onze internetpagina’s (gebruiksgegevens) alleen voor zover dat nodig is om de gebruiker in staat te stellen gebruik te maken van de dienst of om de gebruiker te factureren.

De verzamelde klantgegevens worden verwijderd na voltooiing van de bestelling of beëindiging van de zakelijke relatie. De wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

 WordPress Stats

Deze website maakt gebruik van de WordPress Tool Stats om de toegang van bezoekers statistisch te evalueren. De leverancier is Automattic Inc. 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110-4929, USA.

WordPress Stats maakt gebruik van “cookies”, kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van onze website wordt opgeslagen op servers in de VS. Uw IP-adres wordt na verwerking en vóór opslag geanonimiseerd.

De “WordPress-Stats”-cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

De opslag van “WordPress Stats”-cookies en het gebruik van deze analysetool is gebaseerd op art. 6 lid 1 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De beheerder van de website heeft een legitiem belang bij geanonimiseerde analyse van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies wordt geïnformeerd en alleen in individuele gevallen of in bepaalde gevallen cookies toestaat of wanneer u in het algemeen cookies wilt weren. Ook kunt u instellen dat cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van de browser. Wanneer cookies gedeactiveerd worden, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens voor de toekomst door een opt-out-cookie in uw browser te plaatsen door op deze link te klikken:

https://www.quantcast.com/opt-out/.

Als u de cookies op uw computer verwijdert, moet u de opt-out-cookie opnieuw instellen.

YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de YouTube-site van Google. Deze website wordt beheerd door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van onze pagina’s bezoekt die is uitgerust met een YouTube-plugin, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. De YouTube-server wordt geïnformeerd welke van onze pagina’s u hebt bezocht.

Daarnaast kan Youtube verschillende cookies op uw eindapparaat opslaan. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie ontvangen over bezoekers van onze website. Deze informatie wordt onder andere gebruikt om videostatistieken te verzamelen, de bruikbaarheid te verbeteren en fraude te voorkomen. De cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Als u bent ingelogd op uw YouTube-account, kunt u YouTube toestaan uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

Het gebruik van YouTube is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG))

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van YouTube:

https://policies.google.com/privacv?hl=de.

 

Google Web Fonts

Voor een uniforme weergave maakt deze website gebruik van zogenaamde Web Fonts die door Google ter beschikking worden gesteld. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er vindt geen verbinding met Google-servers plaats.

 

Adobe Typekit Web Fonts

Onze website maakt gebruik van zogenaamde webfonts van Adobe Typekit om bepaalde fonts uniform weer te geven. De leverancier is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Wanneer u onze pagina’s opent, laadt uw browser de benodigde lettertypen rechtstreeks van Adobe om ze correct weer te geven op uw apparaat. Uw browser brengt een verbinding tot stand met de Adobe-servers in de VS. Hiermee weet Adobe dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen wanneer de lettertypen worden verstrekt.

Adobe is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield. Het Privacy Shield is een overeenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Unie om de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen. Meer informatie kunt u vinden op:
https://www.adobe.com/de/privacv/eudatatransfers.html.

Het gebruik van Adobe Typekit Web Fonts is vereist om ervoor te zorgen dat het lettertype op onze website consistent wordt weergegeven. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

Voor meer informatie over Adobe Typekit Web Fonts, bezoek: https://www.adobe.com/de/privacy/policies/typekithtmL

Het privacybeleid van Adobe is te vinden op: httPs://www.adobe.com/de/privacv/policy.html

 

Google Maps

Deze pagina maakt gebruik van de Google Maps-kaartenservice via een API. De aanbieder is Google Inc, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie worden meestal naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van ons online-product en een gemakkelijke vindbaarheid van de door ons aangegeven plaatsen op de website. Dit is een rechtmatig belang in de zin van art. 6 lid 1 sub f van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)).

Meer informatie over de verwerking van gebruikersgegevens vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy7hhde.